Programma  


Inschrijving   

Achter de verhalen:

Breuken en bruggen in de Nederlandse literatuur(studie)

Organisatie    

 

Locatie

In 2006 vond het eerste colloquium Achter de verhalen plaats aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 2008 organiseerde de Radboud Universiteit Nijmegen de tweede aflevering. Van woensdag 24 tot vrijdag 26 maart 2010 vindt het derde colloquium plaats aan de Universiteit Gent. De keynote sprekers zijn: Geert Buelens (Universiteit Utrecht en organisator Achter de verhalen 4), Gillis Dorleijn (Rijksuniversiteit Groningen), Dirk De Geest (Katholieke Universiteit Leuven), Odile Heynders (Universiteit van Tilburg), Jos Joosten  (Radboud Universiteit Nijmegen) en Mary Kemperink (Rijksuniversiteit Groningen).

Het thema waarrond Achter de verhalen 3 draait is dat van de breuk en de continuïteit. We willen nagaan hoe tekstinterne strategieën en externe invloeden zorgen voor continuïteit en discontinuïteit in de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur uit de Nederlanden, en hoe we die breuken en bruggen kunnen bestuderen. Naar goede gewoonte wordt het thema dus behandeld op het vlak van de primaire én de secundaire literatuur. Daarbij komt een derde domein, namelijk de band (breuk of brug) tussen de Nederlandse literatuur(studie) en de andere kunsten en/ of wetenschappen.

Concreet betekent dit dat bijdragen aan het congres te situeren zijn op een of meerdere van de volgende gebieden, waaraan telkens een congresdag besteed wordt:

  1. Breuken en bruggen in de moderne Nederlandse literatuur (vanaf ca. 1860). De neerlandistiek heeft al veel onderzoek gedaan op het vlak van literaire vernieuwingen als de avant-garde, het modernisme en het postmodernisme, maar er blijft nog heel wat werk te verrichten: de band met de traditie en/ of met andere literaire vernieuwingen, de rol van instituten als tijdschriften en uitgeverijen, het belang van individuen (bruggenbouwers of polarisators), de functie van het literaire magazijn (met daarin o.m. genres, topoi en verteltradities) enzovoort. Op deze dag zullen naast tekstuele analyses resultaten van contextueel onderzoek gepresenteerd worden.
  2. Breuken en bruggen in de literatuurstudie en –kritiek. Hier kunnen zowel praktische, empirische als theoretische, abstracte topics aan bod komen. Enkele voorbeelden: zijn de literaire kritiek en literatuurwetenschap van vandaag fundamenteel anders dan die van twintig jaar geleden? Waar liggen de grote breuken en de verbindingslijnen in de evolutie van de literatuurstudie en –kritiek? Hangen die samen met breuken en continuïteiten op het literaire vlak? Impliceert een avant-gardistische literatuur een vernieuwing in de studie van die literatuur?
  3. Breuken en bruggen tussen de literatuur, de andere kunsten en de wetenschap. Recent is er, ook in de neerlandistiek, heel wat onderzoek verricht naar interdiscursiviteit, intermedialiteit en interdisciplinariteit. De talrijke banden tussen de Nederlandstalige literatuur(studie) en allerlei andere vormen van vertoog krijgen terecht veel aandacht. Literatuur wordt niet langer bestudeerd als een geïsoleerde kunstvorm, maar als een hybride. Ook op dit gebied kunnen bruggen en breuken op allerlei manieren aan bod komen: hoe worden procedés uit de beeldende kunst en de muziek geïmporteerd in de literatuur? Hangt vernieuwing samen met grensverkeer tussen de verschillende kunsten? Speelt ook de wisselwerking met de wetenschap een rol? En hoe ziet die wisselwerking er precies uit?

 

Met de steun van:

        VNC